SIA Dzīvnieku veselības centrs privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Dzīvnieku veselības centrs (turpmāk - DVC), vienotās reģistrācijas Nr. 40003519377, Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 151a, Rīga, LV-1013.

DVC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dvc.birojs@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties DVC veterinārajā klīnikā Fr.Candera ielā 4, Rīgā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu- DVC klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

•           fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod DVC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas u.c.);

•           DVC veikalu, klīnikas , biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

•           DVC uzturēto interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

DVC rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (DVC, mutvārdos, papīra formātā vai elektroniski,  interneta mājaslapā) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

DVC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

•           Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

- pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai;

- parādu atgūšanai un piedziņai;

- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

•           Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

- atskaišu sagatavošanai;

- klientu aptauju veikšanai.

•           Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

•           DVC īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai DVC birojā un veikalos, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām DVC nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

•           Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus DVC.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

DVC apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

•           līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

•           normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu DVC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

•           saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

•           likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no DVC un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas DVC leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

DVC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

•           veikt komercdarbību;

•           piedāvāt kvalitatīvus veterināros pakalpojumus un pārbaudītus produktus;

•           pārbaudīt Klienta identitāti pirms līgumsaistībām;

•           nodrošināt līguma saistību izpildi;

•           novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

•           saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un elektroniski e-pastā;

•           analizēt DVC mājaslapu, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

•           veikt darbības Klientu noturēšanai;

•           segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

•           reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

•           nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un precēm un to lietošanas pieredzi;

•           novērst krāpniecību;

•           nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

•           nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

•           pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas efektivitāti;

•           nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

•           administrēt maksājumus;

•           administrēt neveiktus maksājumus;

•           vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

•           informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

DVC apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DVC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai DVC var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, specifisku izmeklējumu veikšanu, atgādinājumu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, DVC sadarbības partneri apstrādā DVC rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie DVC sadarbības partneri ir uzskatāmi par DVC datu apstrādes apstrādātājiem un DVC ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

DVC sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar DVC prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei DVC uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

DVC aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DVC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

•           Datu pseidonimizēšanu;

•           Ugunsmūri;

•           Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

•           Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

DVC neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

•           saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

•           ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

•           ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos DVC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs DVC likumīgās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

DVC personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 


Personas datu glabāšanas ilgums

DVC glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

•           tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

•           kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DVC vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•           kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

•           kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt DVC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt DVC veikt to papildināšanu, labošanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz DVC likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no DVC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

•           rakstveida formā klātienē DVC birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

•           kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DVC vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•           elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, DVC pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

DVC atbildi Klientam izsniedz DVC birojā, Fr.Candera ielā 4, Rīgā.

DVC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot klātienē DVC klīnikā, birojā vai filiālē, un DVC interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

DVC veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi,  kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi DVC veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, ārstniecības procesa norisi, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

 

Citi noteikumi

DVC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot DVC mājaslapā.

 

Informācija atjaunota 25.05.2018.CENTRĀLĀ KLĪNIKA

 • Diennakts klīnika
 • Frīdriha Candera 4, Rīga LV-1046
 • Reģistratūras diennakts telefons: 67500494
  E-pasts: dvc@tl.lv

VALDEMĀRA KLĪNIKA

 • Krišjāņa Valdemāra 151a Rīga, LV-1013
 • Telefons/fakss: 67550400,
  E-pasts: dvc.valdemars@tl.lv

MĀRUPES KLĪNIKA

 • Daugavas iela 27, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • Telefons:27033038, 67934518
  E-pasts: dvc.marupe@tl.lv

PETCITY VIESTURDĀRZS KLĪNIKA

 • Pulkveža Brieža iela 31, Rīga
 • Telefons: 27776635,
  E-pasts: klinika.viesturdarzs@petcity.lv